Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
 • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
 • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
 • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Ciele a činnosti

Ciele asociácie:

 • propagácia a podpora zavádzania všetkých foriem elektronického obchodu v Slovenskej republike,
 • vytvoriť fórum pre výmenu názorov (medzi inštitúciami súkromného a verejného sektoru) za účelom identifikácie potrieb a stanovenia cieľov v oblasti elektronického obchodu a pre podporu prirodzenej trhovej regulácie vývoja v tejto oblasti,
 • iniciovať, podporovať a podieľať sa na koncipovaní legislatívnych, edukačných, technických a iných opatrení v oblasti elektronického obchodu,
 • spolupracovať v oblasti činnosti asociácie s ďalšími organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike ako aj v zahraničí, zapojiť sa do medzinárodných asociácií v tejto oblasti,
 • podporovať aktivity súvisiace s rozvíjaním informačnej spoločnosti.

Pre dosahovanie a napĺňanie svojich cieľov asociácia vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 • školiacu, poradenskú a expertíznu činnosť,
 • informačnú a publikačnú činnosť,
 • marketingovú činnosť,
 • činnosť odborný komisií,
 • transfer poznatkov z oblasti pôsobenia asociácie do praxe,
 • organizovanie seminárov, výstav a konferencií zameraných na napĺňanie cieľov asociácie,
 • aktívna účasť na konferenciách o elektronickom obchode,
 • definovanie súboru odporúčaní pre elektronický obchod v Slovenskej republike,
 • zaujímanie stanovísk k štátnym dokumentom pojednávajúcim o elektronickom obchode,
 • vytváranie partnerských vzťahov so súdnymi a vládnymi inštitúciami v SR,
 • budovanie kontaktov na partnerské organizácie v zahraničí,
 • poskytovanie služieb v oblasti elektronického obchodu,
 • vytváranie systému na ochranu spotrebiteľa pred podvodmi (certifikácia obchodníkov ponúkajúcich svoje produkty elektronickou cestou)
 • realizácia domácich aj zahraničných projektov v oblasti činnosti asociácie.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x