Slovak Association of Electronic Commerce

 

Welcome to website
Slovak Association of Electronic Commerce (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
 • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
 • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
 • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Articles of association

Slovenská asociácia pre elektronický obchod

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov asociácie je Slovenská asociácia pre elektronický obchod. Anglický názov znie Slovak Association of Electronic Commerce. Oficiálna skratka názvu je SAEC.
 2. Sídlom asociácie je Bratislava, Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava.
 3. 3. Asociácia sa zakladá ako záujmové združenie právnických osôb v zmysle ust. § 20, písmeno f), g) a h) Občianskeho zákonníka.

Článok 2
Cieľ a činnosť

 1. Cieľom asociácie je:
  1. propagácia a podpora zavádzania všetkých foriem elektronického obchodu v Slovenskej republike,
  2. vytvorenie fóra pre výmenu názorov (medzi inštitúciami súkromného a verejného sektoru) za účelom identifikácie potrieb a stanovenia cieľov v oblasti elektronického obchodu a pre podporu prirodzenej trhovej regulácie vývoja v tejto oblasti,
  3. iniciácia, podpora a podieľanie sa na koncipovaní legislatívnych, edukačných, technických a iných opatrení v oblasti elektronického obchodu,
  4. spolupráca v oblasti činnosti asociácie s ďalšími organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike ako aj v zahraničí, zapojiť sa do medzinárodných asociácií v tejto oblasti,
  5. podpora aktivít súvisiacich s rozvíjaním informačnej spoločnosti.
 2. Pre dosahovanie a napĺňanie svojich cieľov bude asociácia vykonávať najmä nasledovné činnosti:
  1. školiacu, poradenskú a expertíznu činnosť,
  2. informačnú a publikačnú činnosť,
  3. marketingovú činnosť,
  4. certifikačnú činnosť pre internetové obchody,
  5. transfer poznatkov z oblasti pôsobenia asociácie do praxe,
  6. organizovanie seminárov, výstav a konferencií zameraných na napĺňanie cieľov asociácie,
  7. definovanie súboru odporúčaní pre elektronický obchod v Slovenskej republike,
  8. poskytovanie služieb v oblasti elektronického obchodu,
  9. realizáciu domácich aj zahraničných projektov v oblasti činnosti asociácie.

Článok 3
Členstvo

 1. Asociácia sa skladá z riadnych a pridružených členov
 2. O prijatí za riadneho člena asociácie rozhoduje predsedníctvo asociácie vydaním potvrdenia o riadnom členstve na základe písomnej prihlášky žiadateľa o riadne členstvo.
 3. Riadnym členom asociácie môžu byť právnické osoby, ktoré v písomnej prihláške vyhlásia, že súhlasia so stanovami asociácie.
 4. Riadne členstvo v asociácii vzniká dňom súčasného splnenia dvoch podmienok žiadateľov o riadne členstvo, ktorými sú doručenie potvrdenia predsedníctva asociácie o riadnom členstve a zaplatenie členského príspevku, resp. jeho alikvotnej časti na príslušný kalendárny rok.
 5. Dokladom riadneho členstva v asociácii je potvrdenie o riadnom členstve vydané predsedníctvom asociácie.
 6. Riadne členstvo v asociácii pozastaví predsedníctvo vydaním rozhodnutia o pozastavení riadneho členstva v asociácii v prípade nezaplatenia členského príspevku za príslušný kalendárny rok v lehote určenej asociáciou v doklade na zaplatenie členského príspevku.
 7. Riadne členstvo v asociácii zaniká:
  1. dňom doručenia písomného oznámenia riadneho člena o vystúpení z asociácie asociácii a zaplatením alikvotnej časti členského príspevku za príslušný kalendárny rok,
  2. dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení riadneho člena,
  3. zánikom právnej subjektivity riadneho člena asociácie,
  4. zánikom právnej subjektivity asociácie.
 8. Tretia osoba, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu, môže požiadať asociáciu o pridružené členstvo.
 9. O prijatí za pridruženého člena asociácie rozhoduje asociácia vydaním certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“ na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vydanie certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“.
 10. Pridružené členstvo v asociácii vzniká dňom súčasného splnenia dvoch podmienok žiadateľov o pridružené členstvo, ktorými sú zaplatenie členského príspevku spojeného s procesom certifikácie internetového obchodu a s vydaním certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“ a vydanie certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“.
 11. Pridružené členstvo v asociácii zaniká:
  1. zánikom platnosti certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“
  2. dňom rozhodnutia predsedníctva asociácie o vylúčení pridruženého člena,
  3. zánikom právnej subjektivity pridruženého člena asociácie,
  4. zánikom právnej subjektivity asociácie.
 12. Na pridruženého člena asociácie sa nevzťahujú práva a povinnosti riadnych členov okrem povinnosti uhradiť členský príspevok spojený s procesom certifikácie internetového obchodu a s vydaním certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 1. Riadny člen asociácie má právo najmä:
  1. voliť a byť volený do orgánov asociácie,
  2. obracať sa na orgány asociácie s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  3. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov asociácie,
  4. zúčastňovať sa na aktivitách asociácie,
  5. podávať návrhy na zmeny vnútorných predpisov asociácie.
 2. Riadny člen asociácie má povinnosť najmä:
  1. dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy asociácie,
  2. plniť rozhodnutia orgánov asociácie,
  3. aktívne sa podieľať na činnosti asociácie,
  4. platiť členské príspevky vo výške a v lehote schválenej valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.

Článok 5
Orgány asociácie

 1. Orgánmi asociácie sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Predsedníctvo
  3. Štatutárny orgán
  4. Revízna komisia

Článok 6
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. Každý riadny člen asociácie má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje stanovy asociácie, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a členov predsedníctva,
  3. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
  4. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu a organizačný poriadok,
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  6. rozhoduje o zániku asociácie,
  7. schvaľuje výšku ročného členského príspevku,
  8. rozhoduje o vylúčení členov asociácie, ktorí porušujú Stanovy asociácie.
 2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Predsedníctvo je povinné zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada aspoň 30 percent členov asociácie. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná väčšina hlasov všetkých členov asociácie. Valné zhromaždenie rozhoduje v zmysle bodu 1 písm. a), b), c), f), h) tohto čl. stanov asociácie trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných členov valného zhromaždenia asociácie. Valné zhromaždenie rozhoduje v zmysle bodu 1 písm. d) e) g) tohto čl. stanov asociácii nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov valného zhromaždenia asociácie.
 3. Na základe rozhodnutia predsedníctva asociácie, je možné hlasovať o vopred písomne zaslaných bodoch rokovania valného zhromaždenia aj korešpondenčne. Oznámenie o korešpondenčnom hlasovaní musí byť oznámené rovnakou formou ako oznámenie o valnom zhromaždení asociácie prebehne tak, že predsedníctvo asociácie zašle elektronicky každému riadnemu členovi asociácie všetky informácie o bodoch rokovania o ktorých sa má rozhodnúť korešpondenčným hlasovaním a člen asociácie zašle elektronicky predsedníctvu asociácie v určenej forme informáciu o svojom rozhodnutí týkajúcom sa bodov rokovania, o ktorých sa má rozhodnúť korešpondenčným hlasovaním.

Článok 7
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom asociácie, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu asociácie. Predsedníctvo riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia asociácie.
 2. Predsedníctvo asociácie má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Predsedníctvo sa schádza na rokovanie najmenej jedenkrát za štvrťrok. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda predsedníctva asociácie a v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva asociácie.
 3. Na základe rozhodnutia predsedu predsedníctva asociácie môže predsedníctvo rokovať a hlasovať o vopred zaslaných bodoch rokovania aj korešpondenčne. Oznámenie o čase a obsahu korešpondenčného rokovania alebo hlasovania predsedníctva asociácie musí byť elektronicky zaslané všetkým členom predsedníctva asociácie a prebehne tak, že predseda predsedníctva asociácie zašle elektronicky každému členovi predsedníctva všetky informácie o bodoch rokovania, o ktorých sa má rozhodnúť korešpondenčným hlasovaním a člen predsedníctva asociácie po prípadnom prerokovaní uskutočnenom elektronickými prostriedkami zašle elektronicky predsedovi predsedníctva asociácie v určenej forme informáciu o svojom rozhodnutí týkajúcom sa bodov rokovania, o ktorých sa má rozhodnúť korešpondenčným hlasovaním.
 4. Predsedníctvo asociácie najmä
  1. riadi a zabezpečuje činnosť asociácie,
  2. pripravuje a predkladá ročný návrh rozpočtu asociácie valnému zhromaždeniu,
  3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia asociácie,
  4. vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a správu o hospodárení asociácie,
  5. rozhoduje o prijatí nových členov asociácie,
  6. môže rozhodnúť o zániku asociácie, ak ani po opakovanom zvolaní valného zhromaždenia asociácie nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné,
  7. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie asociácie,
  8. vypracováva organizačný poriadok asociácie,
  9. na prvom zasadnutí valného zhromaždenia v kalendárnom roku predkladá výročnú správu asociácie o činnosti asociácie za uplynulý kalendárny rok a predkladá plán činnosti asociácie na nový kalendárny rok,
  10. rozhoduje o možnosti korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení asociácie,
  11. predkladá valnému zhromaždeniu asociácie návrh na voľbu a odvolanie Čestného predsedu asociácie.
 5. Členstvo v predsedníctve asociácie je nezastupiteľné. V prípade zníženia počtu členov predsedníctva počas obdobia medzi dvoma valnými zhromaždeniami má predsedníctvo právo kooptovať až dvoch nových členov. Títo musia byť na ďalšie obdobie (do ukončenia volebného obdobia pôvodného predsedníctva) odsúhlasení valným zhromaždením.
 6. Predsedníctvo asociácie môže zriadiť sekretariát, kanceláriu a prípadne iný aparát potrebný na zabezpečenie svojej činnosti.

Článok 8
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnymi orgánmi asociácie sú predseda a podpredseda predsedníctva asociácie. Štatutárne orgány zastupujú asociáciu navonok, pričom ich členovia môžu konať samostatne.

Článok 9
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom asociácie, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu asociácie.
 2. Revízna komisia asociácie má troch členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky. Členovia revíznej komisie spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov revíznej komisie.
 3. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné. V prípade zníženia počtu členov revíznej komisie počas obdobia medzi dvoma valnými zhromaždeniami má revízna komisia právo kooptovať jedného nového člena. Tento musí byť na ďalšie obdobie (do ukončenia volebného obdobia pôvodnej revíznej komisie) odsúhlasený valným zhromaždením.
 4. Revízna komisia asociácie najmä:
  1. kontroluje hospodárenie asociácie, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku asociácie,
  3. raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok.

Článok 10
Čestný predseda

 1. Čestný predseda je volený a odvolávaný valným zhromaždením na návrh predsedníctva,
 2. Jeho práva sú nasledujúce:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a predsedníctva asociácie s hlasom poradným
  2. na základe poverenia zastupovať asociáciu voči tretím osobám
  3. zastupovať asociáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach
 3. Čestný predseda má právo z funkcie odstúpiť na základe písomného oznámenia predsedníctvu asociácie

Článok 11
Odborné komisie

 1. Valné zhromaždenie alebo predsedníctvo asociácie môžu zriaďovať trvalé alebo dočasné (ad hoc) odborné komisie za účelom napĺňania cieľov asociácie.
 2. Každý člen asociácie má právo navrhnúť svojich zástupcov do odborných komisií.

Článok 12
Hospodárenie asociácie

 1. Asociácia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom asociácie.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. členské príspevky riadnych členov asociácie,
  2. členské príspevky pridružených členov asociácie spojené s procesom certifikácie internetového obchodu a s vydaním certifikátu asociácie s názvom „SAEC – Bezpečný nákup“,
  3. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
  4. výnosy majetku asociácie,
  5. príjmy z činností asociácie pri naplňovaní cieľov asociácie.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa zásad hospodárenia a schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 13
Zánik asociácie

 1. Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným subjektom.
 2. Ak zaniká asociácia rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii asociácie sa najprv uhradia všetky záväzky asociácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Asociácia vzniká dňom registrácie.
 3. Do prvého valného zhromaždenia zabezpečuje činnosť asociácie predsedníctvo, ustanovené na zakladajúcej schôdzi asociácie.

Bratislava 29.4.1998

Upravené dňa: 14.2.2002
Upravené dňa: 26.3.2009
Upravené dňa: 17.4.2012

We use cookies to store information on your device. Some are necessary and serve to ensure the proper functionality of the site. However, in addition to the necessary ones,we also use analytical cookies, which are used to monitor our website in order to improve it. Statistical cookies are used to collect information about visitors.Marketing cookies allow us to better target advertising so, so that you only see relevant content that interests you. Necessary Statistical Analytical Marketing

Click here to change your cookie settings.