Slovenská asociácia pre Elektronický obchod

 

Vitajte na stránkach
Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Sme záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj
elektronického obchodu na Slovensku.
  • Ak máte aj vy záujem podporiť tento druh obchodu u nás, staňte sa našim členom
  • Prispejte Vašimi odbornými znalosťami a zapojte sa do práce v niektorej z našich odborných komisií
  • Viac sa dozviete v časti informácie na stránkach tohto webu
SAEC.sk

Komunikačný portál SAEC

Komunikačný portál SAEC - použitie právne záväzného elektronického dokumentu

Projekt je spolufinancovaný MDPT SR v zmysle Výnosu č. 2424/M- 2004 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Účel a ciele projektu :

Účel projektu:

Vytvoriť priestor pre demonštráciu tvorby a použitia právne záväzných elektronických dokumentov t.j. elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Ciele projektu:

  • Vytvoriť informačnú časť portálu SAEC, ktorá zoskupí všetky potrebné informácie o spôsobe vytvárania právne záväzných elektronických dokumentov včítane: Informácie o legislatívnych normách majúcich vzťah k elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronických dokumentov Informácie o koreňovej certifikačnej autorite, akreditovaných certifikačných autoritách, certifikačných autoritách a o iných inštitúciách majúci vplyv na spôsob vytvárania a použitia právne záväzných dokumentov Informácie o certifikovaných produktoch pre používateľov ZEP
  • Vytvoriť praktický návod na spôsob vytvárania a používania právne záväzných dokumentov
  • Vytvoriť komunikačnú časť portálu SAEC, ktorá umožní vlastníkom existujúcich certifikovaných produktov ich umiestnenie na portál
  • Umožniť občanom, vlastníkom kvalifikovaných certifikátov verejných kľúčov vyskúšať použitie certifikovaných produktov (certifikovaných aplikácií pre tvorbu a verifikáciu ZEP) pre tvorbu právne záväzných elektronických dokumentov a ich odoslanie nimi zvolenému adresátovi
  • Umožniť adresátovi (prijímateľovi) dokumentu overiť si, že ide o právne záväzný dokument t.j., že ide o dokument podpísaný ZEP

Pre účely projektu používame tieto pojmy:
1. Elektronický dokument – obyčajný elektronický dokument (nepodpísaný elektronickým podpisom)
2. Podpísaný elektronický dokument – elektronický dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo ZEP
Záväzne platný elektronický dokument – elektronický dokument podpísaný ZEP

Popis projektu 

Výsledky projektu:

1. Ku dňu 31.8.2005 boli vypracované dva projektové dokumenty: 
 Návrh informačnej časti portálu 
 Vytvorenie praktického návodu 

2. Pripravuje sa "Verejná oponentúra obsahu Komunikačného portálu SAEC", ktorá sa pravdepodobne uskutoční prvý októbrový týždeň.